RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej : RODO , zmianie uległy wymagania dotyczące ochrony danych osobowych.

Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego art. 13 RODO informujemy, że:
1/ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH JEST:
Klub Karate Tradycyjnego „BUSHI” z siedzibą w Niemcach, Nasutów 209A, zarejestrowany w Starostwie Powiatowym w Lublinie pod numerem 44.
Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2/CEL PRZETWARZANIA DANYCH.
Klub Karate Tradycyjnego „BUSHI” przetwarza dane osobowe w celach: statutowych , wypełniania obowiązków prawnych, promocyjnych i informacyjnych, realizacji umów z partnerami klubu, w pozostałych przypadkach w zakresie i celu określonym we wcześniejszej udzielonej zgodzie.
3/JAKIE DANE SĄ PRZETWARZANE PRZEZ KLUB.
Klub Karate Tradycyjnego „BUSHI” przetwarza przede wszystkim dane związane z przynależnością do klubu, zawarte w deklaracji członkowskiej.
Do realizacji celów zawartych w pkt 2. wykorzystujemy także dane wizerunkowe członków i zawodników klubu, a także kadry instruktorsko-trenerskiej w formie fotografii analogowej, cyfrowej, zapisów video oraz publikujemy je w internetowych serwisach klubu, wydawnictwach tradycyjnych oraz mediach społecznościowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania i zachowania członkostwa w klubie. Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych albo ich usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z członkostwa w KKT „BUSHI”.
Jeśli będą tego wymagać przepisy prawa np. dotyczące ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, ubezpieczeniowe, finansowe i rachunkowe, administrator może wymagać innych niezbędnych danych.
4/PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody. W szczególności:
- art. 6 ust. 1a RODO, tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub zgody przedstawiciela ustawowego w przypadku osób małoletnich,
- art. 6 ust. 1b RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
- art. 6 ust. 1c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
- art. 6 ust. 1f RODO, tj. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do zachowania prawnie uzasadnionego interesu klubu lub osoby trzeciej, oraz jeśli interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dotyczą przetwarzane dane, nie przewyższają interesu wymienionego w pierwszej kolejności.
5/KOMU MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE PAŃSTWA DANE OSOBOWE.
W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych w pkt.2. dane osobowe mogą być przekazywane: organom administracji państwowej i samorządowej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, organizacjom sportowym (klubom, związkom okręgowym i krajowym).
Dane osobowe nie będą przekazywane tzw. państwom trzecim spoza UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
6/JAK DŁUGO PRZETWARZANE SĄ DANE.
Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 2, a po tym okresie, przez czas wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7/ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI- PROFILOWANIE.
Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
8/W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez administratora , mają Państwo prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
- sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),
- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych (art. 17 i 18 RODO),
- przenoszenia danych (art. 20 RODO),
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
- cofnięcie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgodę można cofnąć w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie ma jednak wpływu na przetwarzanie danych dokonane przed wycofaniem zgody. (art. 7.3. RODO).

Dziękujemy, za zapoznanie się z klauzulą informacyjną. Dołożymy wszelkich starań, aby Państwa dane były przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo
i zgodność z prawem.