Aktualności

ROZPOCZĘCIE TRENINGÓW w SP nr 16 w LUBLINIE

ROK SZKOLENIOWY 2020/2021
Szkoła Podstawowa nr 16 przy ul. Poturzyńskiej 2 w Lublinie

Informujemy, że 8 września br. (WTOREK) rozpoczynamy treningi w SP nr 16 przy ul. Poturzyńskiej 2 w Lublinie. Zajęcia będą odbywały się tradycyjnie we WTORKI i CZWARTKI. Harmonogram zajęć poniżej:
godz. 17.00-17.50- grupa dzieci 4-5-6 lat "SMERFY"
godz. 17.00-17.50- grupa dzieci początkujących 7-8-9-10 lat
godz. 18.00-18.50- grupa dzieci białe i żółte pasy 7-8-9-10 lat
godz. 18.00-18.50- grupa dzieci pomarańczowe pasy
godz. 19.00-20.00- grupa młodzieżowa białe, żółte i pomarańczowe pasy + osoby bez stopnia 11 lat i starsi
godz. 19.00-20.00- grupa młodzież i dorośli (zielone, niebieskie, brązowe pasy)

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
1/ Spotykamy się przed budynkiem szkolnym od strony boiska sportowego.
2/ Do szkoły będą mogli wejść tylko ćwiczący. Wyjątek stanowią osoby początkujące (NOWE), które na swój pierwszy trening mogą wejść z rodzicem po wcześniejszym ustaleniu z instruktorem. Rodzic zobowiązany jest posiadać zasłonę ust i nosa oraz wpisać się u instruktora do ewidencji osób wchodzących do budynku.
3/ W miarę możliwości prosimy o przybycie w stroju treningowym (kimono lub luźny strój sportowy), gdyż nie będziemy mogli w najbliższym czasie korzystać z szatni (odzież wierzchnią będzie można zostawić na sali).
4/ W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników, treningi będą odbywały się w odstępach 10 minutowych.
5/ Prosimy o wypełnienie oświadczenia. Druk do pobrania tutaj Pobierz lub u instruktora. Oświadczenie należy oddać trenerowi przed pierwszym treningiem.

W przypadku pytań prosimy o kontakt.
Do zobaczenia we wtorek!

„Procedura organizacji wynajmu i użyczenia obiektów sportowych w Szkole Podstawowej nr 16 im. F. Chopina w Lublinie w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2”


1. Procedura ma na celu określenie zasad bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID -19, które dotyczą Wynajmującego oraz Biorącego w użyczenie obiekty sportowe oraz wszystkich uczestników prowadzonych przez niego zajęć. Cele te mają za zadanie zminimalizować zagrożenie zakażenia koronawirusem, lub choroby COVID-19.
2. Wynajem/użyczenie obiektów sportowych odbywa się na terenie Szkoły, na podstawie wcześniej ustalonego harmonogramu zajęć.
3. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci, młodzież i dorośli oraz prowadzący zajęcia, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.
4. Prowadzący zajęcia powinien pojawić się w placówce wcześniej przed planowanym rozpoczęciem zajęć. Prowadzący zbiera wszystkich uczestników zajęć sprzed budynku Szkoły i wchodzi z nimi na teren obiektów sportowych.
5. W sytuacji wystąpienia u niego podejrzenia zakażenia koronawirusem, pozostaje on w domu i zawiadamia o tym fakcie uczestników zajęć oraz kierownika obiektów sportowych.
6. Każda osoba po wejściu na teren Szkoły powinna bezwzględnie zdezynfekować ręce płynem bakteriobójczym znajdującym się przy wejściu głównym. Na terenie Szkoły mogą przebywać wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
7. W razie stwierdzenia u uczestnika zajęć objawów chorobowych prowadzący powinien bezzwłocznie skontaktować się z rodzicami/opiekunami prawnymi uczestnika w celu pilnego odebrania go oraz umieścić go w izolatorium, znajdującym się na terenie zaplecza socjalno-szatniowego. Do momentu zabrania go przez rodziców/opiekunów prawnych z uczestnikiem przebywa prowadzący zajęcia, wyposażony w niezbędne środki ochronne.
8. Wszystkie zajęcia sportowe realizowane w ramach najmu odbywają się w grupach przy zachowaniu w miarę możliwości 1,5 m dystansu społecznego. Nie ma konieczności zasłaniania nosa i ust podczas zajęć. Zaleca się zrobienie kilkuminutowej przerwy w trakcie zajęć, w celu dokładnego przewietrzenia pomieszczenia w którym odbywają się zajęcia.
9. Prowadzący zajęcia unikając większych skupisk osób w jednym pomieszczeniu ustala bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni i/lub pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.
10. Uczestnicy zajęć powinni posiadać strój i obuwie odpowiednie do realizacji zajęć.
11. Wynajmujący prowadzi listę obecności osób uczestniczących w zajęciach.
12. Przed rozpoczęciem zajęć prowadzący powinien wyjaśnić uczestnikom jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują obecnie w Szkole i dlaczego zostały wprowadzone.
13. Na zajęciach zachowywane są zasady higieny.
14. Należy regularnie wietrzyć pomieszczenie, w którym odbywają się zajęcia.
15. Należy regularnie dezynfekować często używane powierzchnie użytkowe i wyposażenia wykorzystywane do zajęć.
16. Po zakończonych zajęciach prowadzący zajęcia sportowe powinien dokonać dezynfekcji sprzętu sportowego.


1. Rodzice/opiekunowie prawni zgłaszają chęć uczestniczenia dziecka w zajęciach bezpośrednio do prowadzącego dodatkowe zajęcia sportowe.
2. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z zasadami organizacji dodatkowych zajęć sportowych na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach epidemii COVID-19 Szkole Podstawowej nr 16 im. F. Chopina w Lublinie, zapoznają się z treścią załącznika nr 1 (oświadczenie) oraz wypełnią go.
3. Bez złożenia oświadczenia prowadzący zajęcia nie może przyjąć dziecka na zajęcia.
4. Na dodatkowe zajęcia sportowe może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
5. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przysyłać ucznia na ww. zajęcia.
6. Rodzice/opiekunowie prawni przekazują prowadzącemu zajęcia dodatkowe informacje o stanie zdrowia dziecka.
7. Zobowiązani są do odbierania telefonów od prowadzącego zajęcia.
8. W razie stwierdzenia przez prowadzącego zajęcia niepokojących objawów u dziecka zobowiązani są do natychmiastowego zabrania go ze Szkoły.
9. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji, jeśli wcześniej dziecko chorowało. Po przebytej chorobie rodzic/opiekun prawny zobligowany jest do dostarczenia prowadzącemu zajęcia zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego stan zdrowia dziecka, umożliwiający jego uczestnictwo w zajęciach.
10. Zapewniają dziecku indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z zajęć. Dzieci na terenie Szkoły nie noszą maseczek ochronnych.
11. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.