6 KYU

KATA

Heian Sandan + bunkai (interpretacja elementów kata)

Ura Heian Nidan


KICHON

 1. (ZE-P) Sanbon zuki
 2. (ZE-T) Ageuke – gyaku zuki – age empi uchi
 3. (ZE-P) Uchuke – kizmi zuki – gyaku zuki
 4. (ZE-T) Sotouke – (KI) yoko empi uchi
 5. (KO-P) Shutouke – kizami maegeri – (ZE) gyaku nukite
 6. (ZE-P) Kizami maegeri - maegeri
 7. (KI-P) Yokogeri kage – yokogeri kekomi (tą samą nogą 3 razy)
 8. (ZE-P) Mawashigeri jodan
 9. (ZE-P) Maegeri – mawashigeri (3 razy)
 10. (ZE-P) Maegeri – oizuki – gyaku zuki
 11. (ZE-P) Mawashigeri – uraken uchi – gyaku zuki

KUMITE

Jiyu ippon kumite

Atak:J. Oi-zuki, C. Gyaku zuki, Maegeri, Yokoger, J. Mawashigeri.

Obrona:Ageuke, Sotouke, Gedanbarai, Sotouke, Uchiuke.

Kontratak:Gyaku zuki.


TEST

 1. Szpagat podłużny i rozkroczny
 2. Siły techniki
  Gyaku zuki – makiwara
  Mawashigeri – tarcza
  Dowolna technika